Posiedzenie Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego – ważne decyzje

18157774_681824805338985_1851276688098440542_n

Odbyła się jedna z ważniejszych komisji dotycząca opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego.

 

Efekty długiej dyskusji zostaną zawarte w projekcie Uchwały przedstawionej przez Klub Radnych Niezależnych są to m.in. istotne zapisy dotyczące terenu „galerii handlowej” podział na 3 osobne budynki oraz „plaży wilanów” z przeznaczeniem na otwarty park.

 

„wprowadzenie w obszarze 12U/UC faktycznie rozczłonkowanej na 3 osobne budynki zabudowy (wprowadzenie nieprzekraczalnych linii zabudowy), która byłaby kontynuacją rozwiązań przestrzennych z obszaru 17 MW”

 

„wprowadzeniu postanowień zakazujących lokalizacji reklam/ażurowych logo na budynkach w obszarach 12 U/UC oraz 11 U/UC oraz dookreśleniu, że szyldy mogą zajmować określoną powierzchnię przy wejściach oraz mieć ujednoliconą/monochromatyczną i niekrzykliwą kolorystykę”

 

„wprowadzeniu 70% powierzchni biologicznie czynnej dla terenu 3 ZPU (przyszły park), zgodnie z uchwałą komisji z 21 października 2015″

 

„wprowadzeniu zapisów dla terenu 3 ZPU, które ograniczą skalę i możliwość wybudowania na tym terenie pawilonów parkowych o tak dużej wysokości i powierzchni (obecne zapisy to 8 m wysokości i do 1200 m2 powierzchni); głównym przeznaczeniem tego terenu jest park, a ewentualne pawilony powinny jedynie pomieścić niewielkie obiekty gastronomiczne będące tylko uzupełnieniem dla oferty terenu parku”