Kolejny etap dyskusji nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym ma powstać „Galeria Wilanów”

10 marca w sali obrad Urzędu Dzielnicy Wilanów odbyło się zebranie Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów. Było to spotkanie poza oficjalną procedurą wyłożenia projektu, a jego charakter był wyłącznie dyskusyjny. Tematem obrad był plan zagospodarowania przedpola Pałacu w Wilanowie w kwartale ulic Wilanowska, Przyczółkowa, Branickiego i Gieysztora – czyli głównie kwestia kształtu galerii handlowej, dotychczas prezentowanej przez inwestora – firmę GTC, jako jednobryłowego budynku oferującego 60 tys. mkw. powierzchni handlowej.

Na spotkaniu był obecny szef miejskiego wydziału architektury Marek Mikos, który na wstępie zaznaczył, że przedstawiona koncepcja jest próbą odpowiedzi na bardzo precyzyjne postulaty wilanowskich radnych, lecz jak podkreślił nie jest ostateczna i wiążąca.

 

Postulaty radnych dotyczyły m.in. podziału inwestycji w taki sposób, aby dostosować ją do siatki już istniejących ulic. Zgodnie z przedstawioną na spotkaniu propozycją, nowy projekt planu zagospodarowania zakłada przede wszystkim podział nowo realizowanej inwestycji na trzy niezależne bryły budynków z możliwością łączenia w ramach obiektu galerii handlowej poprzez przeszklone łączniki na nie więcej niż dwóch kondygnacjach ponad poziomem parteru. Propozycją radnych jest też, aby plan nakładał na inwestora obowiązek zapewnienia ogólnodostępnego przejścia do ul. Przyczółkowej, które miałoby być dostępne dla mieszkańców przez całą dobę. W proponowanym planie, jest także mowa o stworzeniu otwartych ogólnodostępnych terenów przed obiektem planowanej galerii handlowej od strony zabudowy mieszkaniowej, pełniącej rolę miejsca integracji społecznej. W praktyce oznaczałoby to częściowe odsunięcie galerii od budynków mieszkalnych a powstała w ten sposób przestrzeń miałaby zostać zagospodarowana jednorodnymi elementami małej architektury, zieleni oraz elementami urządzeń wodnych. Biuro projektowe zakłada również wykreowanie czytelnych powiązań przestrzennych pomiędzy otwartymi, ogólnodostępnymi terenami wokół galerii handlowej a terenami zieleni położonymi wokół budynku Ratusza Dzielnicy Wilanów oraz „Osi Królewskiej”.

 

Poruszona została jedna z najbardziej kontrowersyjnych spraw, mianowicie wydzielenie przestrzenne terenów zabudowy mieszkaniowej od obiektu galerii handlowej – zaproponowano wydzielenie terenu komunikacji pieszej z pasem zieleni.

W zakresie komunikacji przewidziano ograniczenie ruchu kołowego na ul. Gieysztora poprzez realizację połączenia drogowego na poziomie –1 z ul. Przyczółkową, wydzielenie przestrzenne terenu komunikacji pieszej na poziomie terenu, pełniącej rolę bufora pomiędzy zabudową mieszkaniową a galeria handlową z dużym udziałem zieleni oraz wydzielenie strefy pieszo jezdnej umożliwiającej wewnętrzną komunikację pieszą i rowerową na ul. Gieysztora i Herbu Szreniawy. Ponadto propozycja obejmuje realizację bezkolizyjnego skrzyżowania Branickiego/Przyczółkowa na poziomie –1.

 

Zaproponowany kierunek zmian spotkał się z uznaniem radnych, choć jak zaznaczyła m.in. radna Katarzyna Radzikowska, wiele punktów przedstawionego na spotkaniu wariantu planu, wymaga doprecyzowania.

 

Na spotkaniu obecny był były radny i planista Bogdan Żmijewski, który wyraził swoje obawy co do proponowanych zmian i zwrócił uwagę na związane z nimi zagrożenie potencjalnych wielomilionowych odszkodowań dla inwestora, z tytułu zmniejszenia Galerii, a tym samym obniżenia wartości nieruchomości.  Również obecny na sali radny PiS – Jarosław Kiljanek, przedstawił swoje obawy do przedstawionej koncepcji.

 

Należy zaznaczyć, że spotkania organizowane w tej sprawie są elementem wstępnej procedury planistycznej czyli uzgodnieniami pomiędzy zainteresowanymi organami, tj. pomiędzy m.st. Warszawa – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego a Burmistrzem Wilanowa, który przekazał dokumenty z wyżej wspomnianego biura pod obrady komisji. Przedstawiona koncepcja na tym etapie nie jest więc wiążąca.

 

Na przełomie marca i kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem z udziałem Prezydenta i inwestora, prawdopodobnie wtedy dowiemy się więcej na temat spójności oczekiwań mieszkańców oraz możliwości i planów GTC.

 

 

Patrycja Sibilska
fot. Arkadiusz Obszyński