Biznes w czasie epidemii – co zmieniła tarcza 2.0?

W chwili, gdy powstaje ten artykuł, w obrocie prawnym funkcjonuje już ustawa określana potocznie mianem tarczy antykryzysowej 2.0. Akt ten w wielu obszarach modyfikuje dotychczas wprowadzone działania pomocowe, skierowane między innymi do przedsiębiorców, a także wprowadza nowe, nieznane dotąd mechanizmy.

Przypomnijmy, tarcza antykryzysowa to potoczne określenie rozwiązań legislacyjnych, stanowiących pakiet pomocowy służący przeciwdziałaniu negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym wywołanym epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Odkładając na bok spór polityczny, jaki powstał wokół działań organów państwa, przyjrzyjmy się, na jakie mechanizmy pomocowe mogą aktualnie liczyć przedsiębiorcy.

Dłuższe świadczenie postojowe
Dotychczas osoby samozatrudnione mogły liczyć na jednorazowe świadczenie postojowe, którego wypłata uzależniona była od spełnienia kilku warunków. Zaliczały się do nich między innymi spadek przychodu, o co najmniej 15%, który jednocześnie, przed redukcją nie mógł być wyższy od limitu wynoszącego 300% średniego wynagrodzenia.

Według aktualnie obowiązującego stanu prawnego, świadczenie postojowe wypłacone będzie mogło być trzykrotnie. Zniesiony został również limit dla przychodu wynoszący równowartość 300% średniego wynagrodzenia, co z pewnością przyczyni się do wzrostu zainteresowania tą formą pomocy.

Wakacje składkowe
Choć zdaniem Ministerstwa Pracy, w wyniku wprowadzonej zmiany, uprawnieniem do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne objęci zostali wszyscy samozatrudnieni, wystarczy rzut oka do ustawy, by przekonać się, że tak w rzeczywistości nie jest. Najprawdopodobniej w wyniku omyłki legislacyjnej, utrzymany został limit 300% średniego wynagrodzenia, stanowiącego górną granicę dla jednoosobowych przedsiębiorców starających się o czasowe zwolnienie z obowiązku opłacenia składek.
Warto nadmienić, że krąg przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania z tzw. wakacji składkowych, rozszerzony został o firmy zatrudniające do 49 osób. Wśród tej grupy, przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób, będą zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Co więcej, zwolnienie z obowiązku uiszczenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, dotyczy także składek marcowych, nawet jeśli zostały już opłacone.

Szerszy krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o mikropożyczkę   
Zgodnie z nowymi regulacjami, o mikropożyczkę w wysokości 5 tys. zł, ubiegać się będą mogły nie tylko firmy zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników, ale także jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy pracowników nie zatrudniają. Wnioski o przyznanie pożyczki składać będzie można w urzędach pracy właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Alternatywną formą będzie możliwość  złożenia wniosku przez Internet.

Tarcza finansowa PFR
Polski Fundusz Rozwoju uruchomi swój program pomocowy dla przedsiębiorców – Tarczę Finansową PFR dla firm i pracowników. Program będzie miał na celu pomoc w utrzymaniu płynności przez mikroprzedsiębiorców, a także małe i średnie firmy. Instrumentem pomocowym wykorzystywanym w ramach programu mają być subwencje zwrotne przeznaczone na wydatki związane z prowadzoną działalnością. Jednakże, kontynuując prowadzenie działalności w ciągu 12 miesięcy od jej otrzymania, a także utrzymując poziom zatrudnienia, można otrzymać umorzenie nawet do 75%. Szczegółowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy regulować będzie umowa subwencji zawarta z PFR. Maksymalna kwota wsparcia uzależniona będzie m.in. od ilości zatrudnionych oraz od wielkości spadku przychodów przedsiębiorcy.
Spore ułatwienie i optymalizację proceduralną powinno stanowić obsługiwanie programu za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.

Podsumowanie
Czy powyższe wsparcie zniweluje skutki kryzysu
w działalności gospodarczej? Można śmiało powiedzieć, że nie. Na oceny przyjdzie jednak czas. I choć skala działań pomocowych na tle innych państw może budzić wiele kontrowersji, zasadnym wydaje się skorzystanie z mechanizmów wprowadzonych w drodze specjalnych regulacji. Warto pamiętać również o kapitale ludzkim, który stanowić powinien jest z priorytetów branych pod uwagę przy podejmowaniu określonych działań.

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne, warto również śledzić komunikaty rządowe a także prace parlamentu po to, by być na bieżąco. Już dziś wiadomo bowiem, że prowadzone są prace nad tarczą antykryzysową 3.0. skierowaną tym razem do samorządów. Zapewne, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że nie będzie  to koniec działań pomocowych. 

Kontakt: office@szachogluchowicz.pl 

 

Kamil Sypek
Ekspert z zakresu prawa rynku kapitałowego i obsługi korporacyjnej przedsiębiorstw
Kamil zarządza działem prawnym w Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Głównym obszarem jego aktywności zawodowej jest bieżące doradztwo prawne w zakresie funduszy inwestycyjnych, obsługi prawnej przedsiębiorstw, na co dzień zaś jest wsparciem prawnym przy wielomilionowych projektach inwestycyjnych. Jest autorem artykułów, wystąpień i publikacji z zakresu rynku finansowego. W wolnych chwilach ucieka w góry lub na rower.

Krzysztof Szachogłuchowicz
Ekspert z zakresu prawa rynku kapitałowego, radca prawny
Głównym obszarem jego aktywności zawodowej jest bieżące doradztwo prawne towarzystwom funduszy inwestycyjnych, jak również obsługa produktów inwestycyjnych opartych na jednostkach uczestnictwa. W ramach
codziennej pracy, Krzysztof zajmuje się także obsługą funduszy Venture Capital oraz Private Equity prowadzonych w formule alternatywnych spółek inwestycyjnych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań z zakresu prawa rynku kapitałowego. Sport i podróże to nieodzowna pasja Krzysztofa.